Oferta


Pomiary wykonujemy zgodnie z wymaganiami formalnymi zapisanymi w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (z pózn. zmianami) oraz w oparciu o Polskie Normy i metodyki referencyjne.

Zakres badań wykonywanych przez Laboratorium obejmuje:

  • pomiary stężenia pyłu (oraz emisja pyłu z obliczeń) wg PN – Z – 04030 – 7 : 1994
  • pobieranie próbek pyłu do oznaczania stężenia pyłu PM 10 oraz pyłu PM 2,5 (oraz emisja pyłu PM 10 i pyłu PM 2,5 z obliczeń) wg PN – Z – 04030 – 7 : 1994
  • pomiary stężeń tlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, dwutlenku węgla (oraz emisja tlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, dwutlenku węgla z obliczeń) wg PN – ISO 10396 : 2001
  • pomiary strumienia objętości gazów wg PN – Z – 04030 – 7 : 1994
  • pobieranie próbek do oznaczeń stężeń zanieczyszczeń organicznych – w rozbiciu na poszczególne związki (oraz emisja zanieczyszczeń organicznych z obliczeń) wg PN – Z – 04008 – 4 : 1999; PN-EN 13649 : 2005
  • pobieranie próbek do oznaczeń stężeń chlorowodoru (oraz emisja chlorowodoru z obliczeń) wg PN – EN 1911 : 2011
  • pobieranie próbek do oznaczeń stężeń metali (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V,) oraz emisja w/w metali (z obliczeń) wg PN-EN 14385 : 2005
  • pobieranie próbek do oznaczeń stężeń metali (Zn, Sn, Fe, Ag) oraz emisja w/w metali (z obliczeń) wg Instrukcji Badawczej IB/08
  • pomiary stężeń masowego ogólnego gazowego węgla organicznego (TVOC) oraz emisja masowego ogólnego gazowego węgla organicznego   (z obliczeń) wg PN – EN 12619 : 2013

Pełny zakres pomiarów wykonywanych przez nasze laboratorium dostępny jest na stronach internetowych Polskiego Centrum Akredytacji - numer AB 943.

Sprzęt stosowany do wykonywania pomiarów oraz wyposażenie laboratorium posiada świadectwa wzorcowań, spełniając wymagania przepisów prawa i Polskiego Centrum Akredytacji.