Oferta


Pomiary wykonujemy zgodnie z wymaganiami formalnymi zapisanymi w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (z pózn. zmianami) oraz w oparciu o Polskie Normy i metodyki referencyjne.

Zakres badań wykonywanych przez Laboratorium obejmuje:

  • pomiary stężenia i emisji pyłu wg PN – Z – 04030 – 7 : 1994
  • pomiary stężenia i emisji pyłu PM 10 oraz pyłu PM 2,5 wg PN – Z – 04030 – 7 : 1994
  • pomiary stężeń i emisji składników gazowych (tlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, dwutlenku węgla) wg PN – ISO 10396 : 2001; PN – Z – 04030 – 7 : 1994
  • pomiary strumienia objętości gazów wg PN – Z – 04030 – 7 : 1994
  • pomiary stężeń i emisji zanieczyszczeń organicznych – w rozbiciu na poszczególne związki wg PN – Z – 04008 – 4 : 1999; PN-EN 13649 : 2005;  PN –Z – 04030 – 7 : 1994
  • pomiary stężeń i emisji chlorowodoru wg PN – EN 1911 : 2011; PN – Z – 04030 – 7 : 1994
  • pomiary stężeń i emisji metali (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb,Tl, V,)    wg PN-EN 14385 : 2005;   PN – Z – 04030 – 7: 1994
  • pomiary stężeń i emisji metali (Zn, Sn, Fe, Ag) wg Instrukcji Badawczej IB/08,  PN – Z – 04030 – 7: 1994
  • pomiary stężeń i emisji masowego ogólnego gazowego węgla organicznego (TVOC) wg PN – EN 12619 : 2013;    PN – Z – 04030 – 7: 1994

Pełny zakres pomiarów wykonywanych przez nasze laboratorium dostępny jest na stronach internetowych Polskiego Centrum Akredytacji - numer AB 943.

Sprzęt stosowany do wykonywania pomiarów oraz wyposażenie laboratorium posiada świadectwa wzorcowań, spełniając wymagania przepisów prawa i Polskiego Centrum Akredytacji.